Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

platné ode dne 01.11.2017

 

obchodní firma : Patrik Knap

se sídlem : Oldřichov na Hranicích 167, 46334 Hrádek nad Nisou

identifikační číslo : 01725581

zapsaná u živnostenského úřadu Magistrátu města Liberce, pod č.j.: 350506

Toto je fakturarční adresa, není to adresa skladu.

(dále jen „Poskytovatel“)

 

pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.nakupy-polsko.cz/

(dále jen „Web“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která je kupujícím nebo objednatelem služby (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu, který je Poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese uvedené výše, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené při objednávce skrze Webové rozhraní v souladu s oddílem 3. těchto Obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“). Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

1.3.      Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.4.      Poskytovatel není prodejcem ani dodavatelem zboží. Poskytovatel obstarává příkaz Objednatele a na základě tohoto příkazu (objednávky) poskytuje Poskytovatel Objednateli dle aktuální nabídky a ceníku Poskytovatele (dále jen „Služba“).

1.5.      V rámci Služeb Poskytovatel obstarává na základě příkazu Objednatele přepravu zásilky z adresy v Polsku, kterou získá Poskytovatel při registrace Objednatele dle oddílu 3. těchto Obchodních podmínek, na Objednatelem zvolenou adresu v České republice.

1.6.      Pro zasilatelské služby dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek využívá Poskytovatel služeb třetích osob (dále jen „Přepravce“). Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za stav zásilky ať už doručené na polskou adresu nebo na koncovou adresu určenou Objednatelem v České republice. V případě zjištění poškození zásilky musí Objednatel tuto neprodleně reklamovat u Přepravce. V případě, že bude zjištěno poškození zásilky při převzetí zboží poskytovatelem na adrese v Polsku, vyřídí takovou reklamaci Poskytovatel.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace Objednatele provedené na Webovém rozhraní obchodu může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání Služeb (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Objednatel provádět objednávání Služeb též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na Webovém rozhraní obchodu a při objednávání Služeb je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, když v opačném případě neodpovídá Poskytovatel za škodu z toho vzniklou. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání Služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné a pravdivé.

2.3.      Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.4.      Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel prohlašuje, že údaje uvedené v Uživatelském účtu podléhají ochraně osobních údajů dle platné legislativy.

2.5.      Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6.      Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace Služeb umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně této Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých Služeb. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením Zásilky a dodáním Služby. Informace o nákladech spojených s balením Zásilky a dodáním Služby uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Polska a České republiky.

3.4.      Předmětem Objednávky mohou být pouze Služby poskytované Poskytovatelem uvedené ve Webovém rozhraní obchodu. Jedná se pouze o zasilatelské služby a asistovaný nákup dle oddílu 7 těchto Obchodních podmínek a další Služby dle aktuální nabídky a ceníku Poskytovatele. Pro objednání Služby vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • 3.4.1. objednávané Službě (objednávánu Službu „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
  • 3.4.2. způsobu úhrady ceny Služby – objednané Služby se hradí převodem na bankovní účet Poskytovatele sdělený Poskytovatelem Objednateli po vystavení objednávky,
  • 3.4.3. Údaje o požadovaném způsobu doručení a
  • 3.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním Služby (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.5.      Před zasláním Objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné, úplné a pravdivé.

3.6.      Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Objednatele,  který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou Službu, cenu Služby, osobu Objednatele, způsob úhrady ceny Služby, a je pro smluvní strany závazným návrhem Smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Objednatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7.      Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa Objednatele“).

3.8.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství přepravovaného zboží/zásilky, výše ceny Služby, předpokládané náklady na dopravu) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9.      Návrh Smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10.    Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Objednatele.

3.11.    V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli na Elektronickou adresu Objednatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Objednatele.

3.12.    Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Objednatele prostřednictvím elektronické pošty.

3.13.    Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si hradí Objednatel sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu Služeb a případné další náklady spojené se Smlouvy se hradí výhradně převodem na bankovní účet Poskytovatele.

4.2.      Společně s cenou Služby je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli případně také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou Služby i další náklady spojené s dodáním zásilky.

4.3.      Poskytovatel ke oprávněn dle svého uvážení požadovat po Objednateli zálohu na cenu Služby až do výše 100% ceny Služby.

4.4.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli nejpozději do 10 dnů po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Objednatele.

4.5.      Cena Služby splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy a doručení výzvy Poskytovateli k úhradě Služby Objednateli (zejm. faktury/zálohová faktury/jiné výzvy). Objednatel je povinen uhrazovat cenu Služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Objednatele uhradit cenu Služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.6.      Případné slevy z ceny Služeb poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

4.7.      Při nepřevzetí zásilky či jiných překážek na straně Objednatele, či jím určeného příjemce je Objednateli povinen uhradit Poskytovateli případnou zpětnou přepravu a další vzniklé vícenáklady včetně nákladů za opětovné zpracování a expedici zásilky.

4.8.      Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel přejímá zboží a zásilky, které jsou zakoupeny a odeslány ze zemí Evropské unie (dále jen „EU“), především pak z Polska a to z ohledu na osvobození takového zboží/zásilky od poplatků za CLO. Pokud Poskytovateli na skald dorazí zásilka z místa mimo EU, je Objednatel povinen uhradit veškeré výlohy, daně a poplatky související s dodáním tohoto zboží na Sklad Poskytovatele. Poskytovatel je dále oprávněn účtovat speciální poplatek za zpracování takového zboží/zásilky přicházející z místa mimo EU a to až ve výši 50% ceny Služby.

4.9.      Objednatel si je vědom a výslovně souhlasí s tím, že cena Služeb (zejména při Asistovaném nákupu) a platby se může lišit ode dne objednání a uskutečněním nákupu dle Objednávky. Objednatel si je vědom a výslovně souhlasí rovněž s tím, že konečná cena Služby může být rozdílná, než je uvedena v ceníku, a to z důvodů kolísavého měnového kurzu. Poskytovatel není povinen na tyto výše jmenované události, které mohou měnit cenu nákupu Objednatele upozorňovat. Objednatel si je vědom a výslovně souhlasí rovněž s tím, že celková cena Služby je orientační a může se měnit rovněž na základě speciálním poplatků přepravce např. při nepravoúhlé zásilce, či pokud je objemová hmotnost vyšší než skutečná hmotnost.

 

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ZAKÁZANÉ POLOŽKY

5.1.      Zrušení rozpracované Objednávky ze strany Objednatele je možné výhradě emailem z Elektronické adresy Objednatele a to i bez uvedení důvodu, avšak pouze do okamžiku než bylo Poskytovatelem započato s poskytováním Služby. Po úspěšném zrušení Objednávky bude Poskytovatelem do 10-ti dnů vrácena zaplacená ceny Služby na bankovní účet Objednatele.

5.2.      Poskytovatel si vyhrazuje právo Objednávku zrušit zasláním elektronického oznámení na Elektronickou adresy Objednatele a to zejména obsahuje-li Objednávka informace neúplné, nepravdivé, zavádějící, nesprávné, rozporuplné či nějaká informace chybí, jakož i  z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo bez udání důvodu. V případě zrušení Objednávky dle tohoto bodu bude Poskytovatelem do 10-ti dnů vrácena zaplacená ceny Služby na bankovní účet Objednatele. V případě, že již Poskytovatel započal s poskytováním Služby dle Smlouvy, může být Objednateli navrácená cena Služby snížena o nezbytné a účelně vynaložené náklady.

5.3.      Objednatel je srozuměn s tím, že Poskytovatel je dle svého uvážení oprávněn odmítnout poskytnutí Služby Objednateli a to zejména s ohledem na obsah zásilky, která má být předmětem Služby. Zakázaný obsah zásilek je zejména:

 

5.3.1.   obsahující zboží zvlášť vysoké hodnoty, zejména drahé kameny, perly, šperky, drahé kovy, umělecké předměty, starožitnosti, sbírky, bankovky, mince, platební a jiné peněžní karty a ceniny, cenné papíry, nabíjecí kupony do mobilních telefonů, SIM karty, dálniční známky, výherní losy a telefonní karty operátorů, poukázky a vstupenky v hodnotě více než 520 EUR na zásilku, apod.), platební karty, poukázky na odběr zboží nebo služeb, atd.,

 

5.3.2.   umělecká díla, díla zvláštní kulturní a historické hodnoty, sbírky, starožitnosti apod.,

 

5.3.3.   živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat, části těl nebo orgánů, zdravotnický odpad a obdobné předměty,

 

5.3.4.   jejichž obsah může způsobit škodu na majetku a zdraví (zejména výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a Zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.),


5.3.5.   nakažlivé biologické látky a odpady, či látky odpadní povahy,

 

5.3.6.   pornografický materiál,

 

5.3.7.   veškeré zboží podléhající spotřebním daním (lihoviny, pivo, víno, cigarety, tabák, minerální oleje, lehké topné oleje, pohonné hmoty, apod.)

 

5.3.8.   obsahující lehce se kazící zboží nebo zboží lehce poškoditelné, křehké a dále zboží, které je nutno zvláštním způsobem chránit nebo s nímž je zapotřebí zvláštním způsobem nakládat,


5.3.9. obsahující předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou například: rychle se kazící zboží, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), živé rostliny a obdobné předměty, léky atd.

 

5.3.10. zboží vyrobené z kožešin a kůže chráněných živočišných druhů, pokud není bez pochybně současně doložen původ daného materiálu – kůže z hadů a krokodýlů obzvláště,

 

5.3.11. nadrozměrné zásilky (délka max. 175 cm, součet obvodu a délky max. 300 cm) nebo zásilky vahou nad 50 kg.

 

5.3.12. smlouvy, paušály, registrace na prodejních nebo jiných portálech (eBay, Amazon, atd.) s nutností ověření adresy.

 

5.4       Poskytovatel si vyhrazuje jakékoli zakázané zboží dle bodu 5.3.1 až 5.3.12. těchto Obchodních podmínek zlikvidovat a zaúčtovat Objednateli veškeré poplatky spojené s jeho přijetí, skladováním, vyřízením a likvidací. Před likvidací vždy Poskytovatel Objednatele vyrozumí emailem na Elektronickou adresu Objednatele za účelem jiného vyřešení takové situace. Nedostane-li Poskytovatel relevantní návrh řešení do 5-ti dnů od odeslání výzvy dle tohoto bodu, má Poskytovatel právo naložit se zásilkou dle vlastního uvážení. Objednatel v takovém případě nemá žádné právo vůči Poskytovateli na navrácení jakéhokoli poplatku nebo ceny Služby.

 

5.5.      Z poskytování služeb může být dle vlastní a  ničím neomezené úvahy Poskytovatele rovněž vyloučeno zboží/zásilky, které:

 

5.5.1.   které nejsou chráněny nebo zabaleny způsobem odpovídajícím jejich váze, tvaru, charakteru obsahu, zejména křehkosti nebo u kterých chybí potřebné údaje o Příjemci,


5.5.2.   které jsou zjevně poškozené,


5.5.3.   obsahující zboží v hodnotě vyšší než 13.000 EUR,


5.5.4.   překračující maximální parametry Zásilky stanovené v bodech 5.3.11. těchto Obchodních podmínek pro daný produkt. V případě, že Poskytovatel výslovně odsouhlasí přijetí takovýchto zásilek k přepravě, vyhrazuje si právo účtovat k ceně přepravy za každou takovou Zásilku příplatek dle aktuálního ceníku přepravce platného ke dni objednání resp. uskutečnění přepravy zásilky.


5.5.5.   obsahující barvy, lepidla a jiné tekuté látky, které mohou být při přepravě poškozeny, nebo mohou poškodit či znehodnotit ostatní zásilky, případně zařízení Poskytovatele nebo přepravce,


5.5.6.   obsahující zboží podléhající některému ze zvláštních režimů (režimy s podmínečným osvobozením od cla a režimy s hospodářským účinkem) dle nařízení rady (EHS) č. 2913/92, ve znění pozdějších předpisů,


5.5.7. obsahující předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se Zásilkou, jako jsou například: drahé tekutiny či látky ve skleněných lahvích nebo obdobných křehkých obalech a obdobné předměty,


5.5.8. obsahující jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů nebo konkrétních okolností,


5.5.9.   jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejichž držení je protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost, veřejný pořádek a práva třetích osob,

5.5.10. - Kapoty, blatníky, čelní skla, nárazníky, zrcadla, sanitární keramika (umyvadla, záchody, atd.) a jim podobné jsou zcela vyloučené z přepravy.

5.5.11. - Elektro spotřebiče typu trouba, lednice, myčka a jim podobné jsou nadrozměrné a jejich přeprava není možná, pouze osobní odběr na našem skladu.


5.5.12. na kterých není uvedena adresa dodání, nebo je jako dodací adresa uveden PO BOX.

 

 

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Objednatel nabývá vlastnictví doručením zásilky/zboží a zaplacením celé ceny Služby.

6.3.      Adresu Poskytovatele v Polsku získá Objednatel po vytvoření Objednávky na Webové rozhraní obchodu (dále i dříve jen „Sklad“). Při nakupování v Polsku je vždy třeba do objednávky učiněné u třetí osoby uvést adresu Skladu Poskytovatele.

6.4.      Poskytovatel doporučuje Objednateli oddělovat při objednávce učiněné u třetí osoby fakturační a dodací adresu, pokud to e-shop umožňuje. Toto doporučení je z důvodů následných reklamací, vedení účetnictví a nárokům na vrácení daně. V případě Asistovaného nákupu vždy uvádějte do poznámky fakturační adresu.

6.5.      U všech zásilek je Objednatel povinen v Objednávce uvést rovněž telefonní kontaktní číslo, které je nezbytné pro správné doručení zboží/zásilky, tak aby mohl dopravce příjemce zboží/zásilky informovat o orientačním čase doručení.

6.6.      Je-li  Poskytovatel podle Smlouvy povinen dodat zboží/zásilku na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít zboží/zásilku při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno zboží/zásilku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží/zásilky, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7.      Při převzetí zboží od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží/zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít.

6.8.      Objednatel tímto zmocňuje Poskytovatele a pracovníky Skladu k otevření zásilky v případě podezření, že jsou zasílané nelegální či zakázané předmět (bod 5.3. těchto Obchodních podmínek), nebo pokud je třeba zásilku přebalit. Otevření zásilky může být rovněž uskutečněno z důvodů úspory za přepravní a poštovní služby v případě sjednocení několika zásilek do jedné, nebo pokud není jednoznačně možné určit příjemce zásilky.

6.9.      Objednatel souhlasí s poplatky z doby skladování zásilky/zboží ve Skladu nad rámec povolené doby, která se liší dle rozměrů a váhy zboží/zásilky.

6.10.    Poskytovatel odpovídá za uskladnění a manipulaci zásilek z Polska do České republiky a dále po České republice.

6.11.    Přijetí, zpracování, manipulace a skladování zboží/zásilek je zpoplatněno dle aktuálního ceníku poskytovatele dostupného na Webu.

 

7. ASISTOVANý nákup

7.1.      Asistovaný nákup je placená služba Poskytovatele, na základě které Poskytovatel pro Objednatele kompletně zajistí nákup zboží a úhradu veškerých poplatků a ceny zboží související s pořízením a dopravou předmětu do České republiky a bezpečný převod finančních prostředků (dále i dříve jen „Asistovaný nákup“).

7.2       Služba Asistovaný nákup nespadá pod nákup a prodej zboží. Jedná se výhradně o smluvní zprostředkování cizí platby a zakoupení zboží dle konkrétního určení Objednatele bez možnosti odpočtu DPH, se kterým Objednatel výslovně souhlasí.

7.3.      Potvrzení Objednávky Objednatelem na Webovém rozhraní obchodu poskytuje Objednatel Poskytovateli výslovné zmocnění a pokyn k tomu, aby Poskytovatel zakoupil jménem a na účet Objednatele Objednatelem specifikované zboží.

7.4.      Objednatel si službu Asistovaný nákup objednává skrze Webové rozhraní obchodu na záložce Asistovaný nákup a je povinen vyplnit veškeré požadované informace o požadovaném zboží. Za správnost informací o požadovaném zboží, tak aby bylo zboží jednoznačně identifikovatelné odpovídá Objednatel.

7.5. Asistovaný nákup probíhá dle následujícího schématu:

            7.5.1.  Objednatel vyplní úplně, správně a pravdivě formulář Asistovaný nákup,

7.5.2. Poskytovatel vytvoří Objednateli cenovou nabídku, v případě rovnou vystaví zálohou fakturu, kterou doručí Objednateli,

7.5.3. Po úhradě zálohové faktury Poskytovatel objedná zboží dle určení Objednatele, uhradí cenu zboží a doručí jej Objednateli, či jím určenému příjemci,

7.5.4.  Poskytovatel zašle Objednateli vyúčtování Asistovaného nákupu včetně ceny této Služby.

 

Více informací o Asistovaném nákupu včetně aktuální ceny této služby je na Webu Poskytovatele.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ a reklamace

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména občanským zákoníkem).

8.2.      Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel neručí za obsah zásilky objednané/zakoupené u třetí strany. Poskytovatel poskytuje pouze službu zasilatelskou, ne však kontrolu zásilek, nebo jejich rozbalení. To platí i v případě využití služby Asistovaný nákup. Objednatel si vždy vybere požadovaný druh zboží v konkrétním obchodě, případně u soukromého prodejce. Poskytovatel v případě Asistovaného nákupu zajistí pouze zaplacení dle konkrétních pokynů Objednatele a doručení zásilky na místo určené Objednatelem v České republice.

8.3.      Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel není v případě sporu, reklamací, případně při vrácení zboží třetí straně prostředníkem mezi prodávajícím a Objednatelem. V případě vrácení, či výměně zboží/zásilky, je případné poštovné a poplatek za přeposílání zásilky účtován dle ceníku Služeb.

8.4.      Na Objednatelem určeném místě doručení je za převzetí a kontrolu zboží/zásilky odpovědná osoba příjemce, jenž přejímá zboží/zásilku od spediční společnosti. V případě poškození je příjemce povinen neprodleně s přepravcem sepsat zápis/protokol o škodě a tento si potvrdit od řidiče a ponechat si jedno originální vyhotovení. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky. Dopravce musí příjemci umožnit zásilku řádně zkontrolovat na místě doručení. Další manipulace s poškozenou zásilkou podléhají přepravnímu řádu doručovatele.

8.5.      Příjemce je povinen do dvou pracovních dnů poslat Poskytovateli kopii zápisu/protokolu o škodě dle bodu 7.4. těchto Obchodních podmínek na elektronickou adresu Poskytovatele, který bez zbytečného odkladu potvrdí její přijetí. Při nesepsání škodného protokolu/zápisu s přepravcem nebo překročení reklamační lhůty nemusí být reklamace ze strany Poskytovatele uznána.

8.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady může upravit reklamační řád Poskytovatele zveřejněný na Webu.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Poskytovatel na Elektronickou adresu Objednatele.

9.2.      Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.    Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).

10.2.    Objednatel tímto výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

10.3.    Objednatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nesdělí-li Objednatel jinak, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednatele. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.

10.4.    Objednatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

10.5.    Zpracováním osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje třetím osobám bez předchozího souhlasu Objednatele předávány.

10.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.    Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.    V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 10.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • 10.8.1. požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 10.8.2. požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.    Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.    Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele.

11.2.    Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. DORUČOVÁNÍ

12.1.    Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Objednatele či uvedenou Objednatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Poskytovatele.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.    Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.    Obchodní podmínky se mohou měnit na základě rozhodnutí poskytovatele bez dalšího upozornění a nabývají účinnosti vždy v novém znění pro všechny uživatelské účty okamžikem jejich zveřejnění na Webu.

Oldřichov na Hranicích, dne 1.11.2017.